Showing all 7 results

Cá Tra Đông Lạnh

Cá Tra Cắt Cube

Cá Tra Đông Lạnh

Cá Tra Cắt Loin

Cá Tra Đông Lạnh

Cá Tra Fillet

Cá Tra Đông Lạnh

Cá Tra HGT

Cá Tra Đông Lạnh

Cá Tra Nguyên Con

Cá Tra Đông Lạnh

Cá Tra Xẻ Bướm

Cá Tra Đông Lạnh

Cá Tra Xiên Que